16°
21°

Támogassa adója 1+1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyházat és a Bonyhádi Evangélikus Egyházközség alapítványát

Nemzetiségi, felekezeti tekintetben változatos környezetben működik a Bonyhád–Hidas–Kismányoki Evangélikus Egyházközség. Parókus lelkésze Aradi András, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese. Egy havas, téli napon látogattuk meg a Völgység fővárosát, hogy az esperest, illetve György Ferenc egyházközségi felügyelőt a gyülekezet sajátos színeiről, a közösségépítésről, a drámaian sűrű múltról, a jövő reményeiről és az elmaradhatatlan hálaadásról kérdezzük. Kérjük, támogassa adója 1+1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bonyhádi Evangélikus Egyházközség alapítványának, a Bonyhádi Evangélikus Egyházközség Templom 2000 Alapítvány (adószám: 18851564-1-17) szolgálatát!

Nézzünk először is a térképre, hol van a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperesének szolgálati területe. Bonyhád mellett először is Hidas ellátása tartozik a feladatai közé. Korábban Krähling Dániel látta el Mucsfát, Mekényest, de ezek azóta át lettek szervezve. Viszont Bátaapáti, Alsónána és Kismányok is Aradi Andráshoz tartozik. Tehát – a bonyhádival együtt – három gyülekezetben van istentisztelet minden vasárnap. A két szórvány, Alsónána, Bátaapáti közül már csak az előbbin van istentisztelet havonta. Ez négy alkalom, amelyhez Aradi András segítséget, beosztott lelkészt is kapott.

Az adatok nem okoznak meglepetést, sajnos itt is megfigyelhető, hogy a szórványokban már csak néhány ember van, Alsónánán a kitelepítés miatt alig maradtak evangélikusok… Akik még vannak, hűen ápolják hitüket. A fogyás Kismányokon is érezhető, de harmincvalahány egyházfenntartó jelenleg is van. Hidason tíz-húsz fő vesz részt az istentiszteleten a száznál kevesebb egyházfenntartóból. Bonyhádon pedig a mintegy háromszázötven fenntartóból negyven-ötven főre számíthat a lelkész vasárnaponként.
A cél, amelyet Aradi András kitűzött, Istennek hála, megvalósulni látszik: az idősebb korosztály mellett a fiatalokat is meg tudta szólítani, tehát nem elöregedő közösségről van szó. A középgeneráció bevonása is kulcsfontosságú, őket családként is megszólítják.

Charis és kórustalálkozó

Lelkésszé szentelése óta a Pécs–Dombóvár–Bonyhád-háromszög az otthona Aradi Andrásnak, illetve családjának. Hamar belekóstolhatott a szórványlelkészi munkába, az építkezésbe, a gyülekezet infrastrukturális gyarapításának feladataiba is, de a kaposszekcsői idősek otthonának létesítését is végigkísérhette. Több mint huszonnégy éve szolgál a Tolna-Baranyai Egyházmegyében; megtiszteltetésnek érzi, hogy három éve az esperese is. 2008 augusztusa óta Bonyhád a szolgálati helye. Előtte Pécsett volt segédlelkész, majd Dombóvár következett, ahol tizenkét évet töltött.

„A mai napig jó viszonyban vagyok a régebbi gyülekezeteimmel, tartjuk a kapcsolatot, de Isten kezét látom abban, hogy tizenkét év után új gyülekezetbe kerülhettem. Kopf András akkori másodlelkészt váltottam, és hálával fogadtam a bonyhádi hívást” – mondja. Arról, hogy milyen helyzet fogadta, így mesél: „Amikor idekerültem, Dani bácsi (Krähling Dániel, a korábbi esperes – a szerk.) még aktív lelkészként szolgált. Nagycsaládosként, négy gyermekkel érkeztünk; ő azonnal kiköltözött a parókiáról, és édesanyjától örökölt lakásába ment át – ismétlem, aktív lelkészként mondott le a parókiáról a javunkra! Itt nagyon szervezett, szépen épített közösség és infrastrukturális körülmények fogadtak. Felújított bonyhádi templom és hidasi templomtorony, szép fejlesztések, kismányoki ifjúsági ház… Tehát egy folyamatba érkeztem, és ezt próbáljuk azóta is a lehetőségekhez mérten továbbvinni. Így sikerült Bonyhádon a gyülekezeti házat és a hidasi templomot is felújítani.”

Nagy adomány az esperes komolyzenei talentuma s persze a könnyűzene iránti szeretete, emlékezzünk a Promise zenekarra! A családok hívogatásának egyik eszközeként többekkel együtt kórust alapítottak, amelyben szervezőként felesége is részt vállalt. Tíz éve énekel ez a kis közösség: a Charis kamarakórus a város zenei életére is hatással volt. Ünnepekkor kórustalálkozó hoz új színt a város és a gyülekezetek életébe.

A középkorú csapat apránként a gyülekezet kemény magja lett, a gyermekeik is közösséggé váltak. „A fiatalok sokszor jönnek ötletekkel, elképzelésekkel, hogy csináljuk meg együtt. Egy példa: Antal Bálint javasolta, hogy alakítsunk zenekart Győrffy Lajossal és másokkal. Ez lett a Gábriel zenekar 2008 tájékán. Koncertekkel, CD-kel szolgáltunk, így olyanokat is sikerült bevonni a gyülekezeti közösségbe, akik nem zenéltek, de segédkeztek.”

Történelmi viharok után

A gyülekezet elsőrendű jellemzőjét, speciális színét a sváb gyökerek adják. „A mai napig havonta van német istentisztelet, noha én nem tudok németül – nevet András. – Mégis megválasztottak. Mára már azért sok minden rám ragadt, felolvasok, énekelünk, imádkozom…” A német istentiszteleteket a nyugdíjazása óta is Krähling Dániel látja el. Sajnos az ezeken részt vevő hívek száma is fogyatkozik.

A reformáció indulása ötszázadik évfordulójának évében Bonyhádon rendezték a bajor–magyar testvérkapcsolati találkozót, ebben az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának bonyhádi kötődésű vezetője, Cselovszkyné dr. Tarr Klára játszott nagy szerepet. A Völgység reformációi értékeinek bemutatása óriási sikert aratott, a helyi német kultúrából kapott ízelítő örök emléke a bajor vendégeknek. A néptánccsoportokat nézve azt mondták: otthon érzik magukat…

Az összetartó közösség a németségnek a 20. század embert, családot, gyülekezetet tépázó viharaival való szembenézését is segíti – nem hallgathatjuk el ugyanis azt sem, hogy ezek a viharok a mai napig fájó sebeket ejtettek. Szülőföldjükről elűzésre ítélt németek és szintén kitelepített bukovinai székelyek találkoztak e kis szegletében az országnak. De miként is kerültek az utóbbiak a Tolna megyei Völgységbe?

Nos, a mai Románia északkeleti részén fekvő Bukovina öt székely falujának lakói távol éltek őseik földjétől, a tömbmagyarság lakta területektől, megnövekedett lélekszámuk miatt is kedvezőtlen körülmények között, ráadásul erősödő magyarellenesség közepette. Ezért telepítette e falvak lakóit 1941-ben az akkori magyar kormány az Alföldre, a Duna–Tisza közének déli részére, Bácskába. 1944 októberében azonban a front elől innen menekülniük kellett; végül 1945 márciusában telepítették őket Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyébe; a legtöbben a Völgységbe kerültek. Itt a Németországba való kitelepítésre ítélt, de még ott élő svábok házaiba kellett beköltözniük. De érkeztek a Felvidékről kitelepített magyarok is.

A történtek feldolgozása a mába érő, nem kis lelki feladat. Sok tag van a gyülekezetben, akik máig megállnak egykori házuk előtt, ahol felnőttek, ahonnan elűzték őket. Ellenpélda is akad: van olyan, aki úgy találta meg a feloldást, hogy bukovinai székelyhez ment feleségül.

Ma is érezhető ezeknek az embert próbáló időknek a következménye: itt természetes a nyelvek, felekezetek, kultúrák, hagyományok változatossága. A lejátszódott drámákat pedig Aradi András erős kisugárzású hitével, végtelen nyugalmával, harmóniájával, minden gesztusából áradó türelmével és derűjével nagy tapintattal kezeli. Érdekesség, hogy a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület is aktív szolgálatot látott el a városban 1928-tól. Kegyességük például a baptisták által „elszippantott” evangélikusok elvándorlását is egy csapásra megállította. „A szerzetesrendek feloszlatása után menniük kellett, de a mai napig emlegetik a diakonisszákat! – mondja az esperes. – Őrzünk tárgyakat is, illetve amikor a hetvenes években a gyülekezet eladta a régi parókiáját, az új épület felhúzásához a Fébé imaházának tégláit használták fel. A falakban is tovább él a szellemiség. Nem is beszélve az énekeskönyvekben máig őrzött, a testvérek által kézzel festett igés lapokról. Azt is tudják, hogy melyiket melyik testvér rajzolta.”

Bukovinai gyökerű katolikusból evangélikus

A gyülekezet épülését György Ferenc felügyelőként 2018 tavasza óta segíti. Története, mondjuk úgy, atipikus, és sokat elárul mind róla, mind a közösségről, ökumenéről, nyitottságról, Isten ügyének mindenek felett való, lélekkel áthatott szolgálatáról. Két ciklust már jegyzőként vitt végig a gyülekezetben, így a teendők sora ismert volt előtte.

„Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen fontos feladatot láthatok el – meséli, majd meglepő választ ad az evangélikus gyökereire vonatkozó kérdésre. – 1992-ben kezdtem el tanítani itt, a bonyhádi evangélikus gimnáziumban, akkor került vissza az iskola az egyházhoz. Itt ismerkedtem meg leendő feleségemmel, gyermekeim édesanyjával. A Völgység sajátos világáról tudni kell, hogy az evangélikus felekezetet meghonosító sváb népesség jó részét kitelepítették, helyükre pedig katolikus bukovinai székelyeket telepítettek. Én is ennek a népcsoportnak a tagja vagyok. Történt, hogy evangélikus anyósom nyolcvankét éves korában eltávozott, s mikor pakoltuk a holmijait, a kezembe került egy énekeskönyv, benne családtagok neveivel. Korábban párszor elvittem őt az istentiszteletre, de katolikus lévén nemigen maradtam ott. Aznap, amikor az énekeskönyv a kezembe került, úgy éreztem: ennek bizony el kellene jutnia még az evangélikus templomba. Sokat beszélgettem Krähling Dániel akkori esperes úrral, ő ajánlotta fel, hogy elvezet a konfirmációig. Ez egy karácsonykor meg is történt, azóta teljes értékű gyülekezeti tag vagyok, később presbiter lettem. Nagyon nagy öröm volt hazaérni így egy gyülekezetbe!”

Személyében tehát – többedmagával a gyülekezetben – két népcsoport találkozik, és gazdagítja egymást értékeivel. Hogy György Ferencet mi ragadta meg az evangélikus felekezetben? A válasz azonnal érkezik: „A közvetlen Jézus-kapcsolat! Az igehirdetésekben a lelkész segít megérteni a jézusi tanítást, de nem szabályokat ír elő. Engedi, hogy bejárjam a hitem útját, és megéljem a krisztusi igazságokat. A sok beszélgetési lehetőség is vonzó. Ennek kiteljesedése, a hétköznapi alkalmak sokasága nagyon fontos mindannyiunknak.”

Meghatottan beszél arról, hogy konfirmációja óta élhet az úrvacsorával. Még pedagógus-továbbképzést is végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, hogy mélyebben megértse új lelki otthonának tanításait. Krähling Dánielt lelki atyjaként, „kedves nagypapaként” említi, derűjét, kisugárzását csodálattal nézi. Aradi András esperesről így vall: „Nagyszerű ember! Nagyon nagy szerencsénk van vele. Több nyelven is szól hozzánk. A Biblia és az igehirdetések nyelve mellett a zene és a családi példaadás szeretetnyelvén is. Hitoktatóként is kiváló. Esperesként az egész tájegységet – a Völgységet, Hegyhátat – összekovácsolja.”

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Atlétikai Centruma remek terepet kínál a déli egyházkerületi találkozóknak, ezt is kiemeli felügyelő, amint az egyházmegyei családi nap közösségépítő szerepére is rámutat. A gimnázium „saját lelki életet él” – említi mind Aradi András, mind a felügyelő. Az iskolalelkészi szolgálatot Makán Hargita látja el, és persze hitoktatók is dolgoznak. A hitoktatás áttevődött az iskolába a gyülekezetből – ennek a helyzetnek az előnyei és hátrányai nem csak Bonyhádon figyelhetők meg. De az ifjúság megszólítását elsőrendű feladatként határozzák meg. Olvasóink is emlékezhetnek a televízióban 2017-ben sugárzott, Re: formáció – Megújuló világ című műveltségi és vallástörténeti vetélkedőre, amelynek országos második helyezettje – a vidéki gimnáziumok között pedig az első – a Petőfi-gimnázium csapata volt. Lelkesedésük és felkészültségük sokat elmond a pedagógusok és a lelkészek munkájáról.

Jézus útmutatása szerint

A ciklus kezdetén vajon milyen tervekkel vág neki a felügyelő a hatéves periódusnak? „Szeretnék minél többeket bevonni a gyülekezeti munkába, kinek-kinek konkrét feladata és felelőssége legyen. Szerencsénk van a presbitériummal, sok különböző terület képviselői vannak benne, és a tagok életkori megoszlása is rendben van, fiatalok, középkorúak is bekerültek a választásokon. Tapasztalatukkal az idősebbek is jelen vannak, így múlt, jelen, jövő együtt van személyükben.”
A felügyelő két gyermeke már felnőtt, természetesen itt konfirmáltak a gyülekezetben. A közösség hazavárja a most egyetemre járó fiataljait is.

Nagy kérdés, hogy napjainkban mi a szerepe és üzenete a világ felé ennek a szép hagyományú gyülekezetnek. „Az erkölcsi normák a meghatározók az élet minden területén. Ha ezt tudja képviselni, ha Jézus útmutatása szerint tud élni az egyház, akkor megmutatjuk a világnak, hogy meg lehet lelni a helyes utat. Még ha lekeveredik is róla időnként az ember vagy a közösség, vissza lehet találni” – mondja a felügyelő. Mélységesen szereti és forgatja a Bibliáját: legkedvesebb bibliai könyveként Jób könyvét említi, amely az egyszerű ember nyelvén hordoz örök érvényű tanításokat. Az Újszövetségből pedig János evangéliuma a vezérfonala.

Otthonná tenni a közösséget

Miért hálás leginkább az esperes az elmúlt évtizedben? Aradi András először azt említi: ennek a közösségnek ő nem egyszerűen vezetője, hanem alapvetően tagja. Ez fontos. Családjával – gyógypedagógus feleségével, gyógytornász lányával, Rebekával és három gimnazista lányával: Sárával, Eszterrel és Annával – együtt így érzi, éli meg ittlétét. Az esperes különben már nagypapa, Izlandon élő nagylányáéknál közel egyéves az unoka. Akit persze itt kereszteltek… „Nem arról van szó, hogy én mint esperes-lelkész adok, hanem hogy milyen sokat kapok én és a családom ettől a közösségtől.”

Hálás az esperes a Petőfi-gimnázium létéért is. Egyházunk minden intézménye missziói terep is, ám az ezekben végzett munka nem egyszerű. A pedagógusok, a diákok és a szüleik itt találkoznak az evangélikus értékrenddel, tárt karokkal várja őket az evangélikus gyülekezet – s szép, ha a heti reggeli áhítaton a katolikus gyerekek keresztet vetnek, mert felszabadultan élik meg a hitüket.
Az esperest jelenleg Barcsik Zoltán beosztott lelkész segíti, illetve Schaller Bernadett váraljai lelkész, aki hitoktatóként dolgozik az iskolában.

Végül a családi istentiszteletekre terelődik a szó. A gyülekezetépítés egyik sarokköve ez! A német istentiszteletek vasárnapján, havonta egyszer délutánra is szerveznek alkalmat, s ezekre szép számban jönnek a hívek. Húsvét hajnalán például hatvanan is, élén a középkorosztállyal. „Szeretnénk az otthonukká tenni ezt a közösséget” – mondja Aradi András.

Hálás azért is, hogy Bonyhádon kövekből építeni jelenleg nem kell, a tavaly felállt presbitérium a jövő prioritását a gyülekezetépítésben fogalmazta meg. Látva őt, közvetlen munkatársát, György Ferenc felügyelőt és persze Andorka Gábor gimnáziumigazgatót, biztatónak látszik a jövő. Isten megáldja elhivatott szolgáinak munkálkodását.

Hozzászólások

Leány Labdarúgó Diákolimpia
Berg Sándor
A dombóvári lányok nyolcadik helyen a szekszárdi döntőben
új kalandok / 28 perce
Még csak 22 éves, de máris visszavonul az olimpiai bajnok úszó
Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, apa, nagyapa KUGLICS JÁNOS a Paksi Atomerőmű nyugdíjasa életének 74. évében súlyos betegségben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvai végső nyugalomra helyezése 2019. május 31-én, pénteken 15 órakor lesz Tatán az Almási úti temetőben. Kérjük a részvétnyílvánítást mellőzni szíveskedjenek, kegyeletüket egy szál fehér virággal fejezzék ki. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak, és emlékét megőrzik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TALPAS ISTVÁN 68 éves korában csendesen elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése végakaratának megfelelően szűk családi körben megtörtént. Gyászoló húga Edit és sógora Jani
"Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet, Egy simgató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit Tőlünk senki soha el nem vehet." Megtört szívvel értesítjük a rokonokat, ismerősöket, hogy szeretett Édesapánk, ZIMMERMANN KÁROLY bátaszéki lakos 2019. május 18-án, 90 éves korában csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2019. május 23-án, csütörtökön 15 órakor veszünk búcsút a bátaszéki köztemetőben. Drága emléke szívünkben örökké él! Gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS SZELECZKI FERENC halálának 10. évfordulójára "Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Szerettei
"Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem, amit a szívünkben hordunk némán, csendesen." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARSI PÉTER MÁRK életének 25. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 24-én, 15 órakor a szekszárdi alsóvárosi temetőben lesz. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS Tragikusan elhunyt drága gyermekünk IFJ. PESTI LAJOS emlékére "Még fiatal voltál és vidám, előtted az élet, A legboldogabb éveid vették el tőled. Köszönjük, hogy voltál nekünk, Hogy boldoggá tetted életünk. Mosolygós arcod örökké velünk él, Számunkra nem haltál meg, Csak álmodni mentél." Szerető családod
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FINTA LÁSZLÓ 68 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz a szakályi temetőben. Előtte 12:15 órakor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS BAKÓ FERENC halálának 25. évfordulójára és BAKÓ FERENCNÉ halálának 1. évfordulójára "Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." Lánya és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAÁSZ JÓZSEFNÉ Mariska dadus cikói lakos 78 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. május 22-én, szerdán 15 órakor lesz a cikói temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Hálás köszönetünket fejezzük ki a szekszárdi Balassa János kórház Fertőző osztály orvosainak és az osztályon dolgozó valamennyi munkatársnak SZÁSZI JÁNOS ANTALNÉ szül. Zelei Éva szekszárdi lakos lelkiismeretes, odaadó gondos ápolásáért. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÁSZI JÁNOS ANTALNÉ szül. Zelei Éva szekszárdi lakos 61 éves korában türelemmel viselt súlyos betegség következtében elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. május 24-én, pénteken 15 órakor lesz a mözsi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazonak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS MÉSZÁROS GYÖRGY szekszárdi lakos halálának 2. évfordulójára "Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Gondolatban velünk vagy bármerre is járunk, tudjuk, hogy nem jössz és mi mégis várunk." A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS FERGELT ISTVÁN halálának 1. évfordulójára "Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed, s hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled." Szerető feleséged és családod
MEGEMLÉKEZÉS UJVÁRI SÁNDOR és UJVÁRI SÁNDORNÉ halálának 4. évfordulójára "Egy könnycsepp szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon még érted ég. Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, És egy út, mely elvitte az életedet. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig Veled leszünk, az idő bárhogy is halad." Szeretteitek
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKÓ LAJOS ANDRÁS aparhanti lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 20-án, hétfőn 15 órakor lesz az apari temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük, részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WIESZNER GYÖRGY váraljai lakos 68 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. május 20-án, hétfőn 17 órakor lesz az otthonában. Kérjük, részvétüket csak egy szál virággal szíveskedjenek kifejezni! A gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy DÁVODI CSANÁD TAS tragikus hirtelenséggel elhunyt. Gyászszertartása 2019. május 20-án, 13 órakor az alsóvárosi temetőben lesz. Kérnénk, hogy Drága halottunktól egy szál virággal búcsúzzanak, melyet részvétnyilvánításnak fogadunk. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BRENNER LÁSZLÓNÉ szül. Oláh Erzsébet volt kölesdi lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 20-án, hétfőn 11 órakor református gyászszertartás keretén belül lesz a kölesdi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÁSZLÓ JÓZSEF bonyhádi lakos Pannónia Mzg. TSz. volt dolgozója 80 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 20-án, hétfőn 15 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÜLLER JÓZSEF tolnai lakos 66 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. május 20-án, hétfőn 13 órakor lesz a tolnai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
KÉZILABDA / 1 órája
Csak a gólkirálynői címnek örülhettek
Berg Sándor
gyárbezárás / 1 órája
Kétszáz ember munkája szűnik meg
Varga Szilvia
ökumenikus segélyszervezet / 1 órája
Már több mint százezren támogatják a gyermekekért indult összefogást
ünnepélyes eskütétel / 2 órája
Ács Rezső feleskette a szavazatszámlálókat
Brunner Mónika
szombaton derül ki / 2 órája
Az év legjobb európai múzeuma lehet a Málenkij Robot Emlékhely
108-szor volt válogatott / 2 órája
Bejelentette visszavonulását Király Gábor